Søknad og inntak til videregående opplæring

Hovedinntak med frist 1. april

Alle søknader til Møllehagen Skolesenter sin videregående avdeling går gjennom Inntakskontoret Rogaland Fylkeskommune. Postboks 767, 4004 Stavanger.

Søknadsskjema finner du her

Viktig å huske på: Alt må være i orden før en søker elektronisk, vedleggene må lastes inn ved søking. Man vil ikke kunne sende søknad uten at vedlegg er lastet opp.

Vedlagt søknaden må det være en uttale fra behandler som gir nødvendige opplysninger om søkeren, jfr. inntakskrav.

Søknader etter 1.april

Elever som går på en annen videregående skole kan søkes inn til Møllehagen gjennom hele skoleåret. Søkere vil få skoleplass dersom de oppfyller inntakskriteriene, og det er ledige plasser i faggruppene.

Søkere som ikke har gått på videregående skole forrige skoleår, eller som bare har gått noen måneder, må søke i hovedopptaket 1.april.

Skulle det komme til nye aktuelle søkere i denne kategorien etter 1.april, kan de søke Møllehagen fram til og med høstferien (uke 41). Søknader etter den tid vil ikke bli prioritert.

Inntaksrekkefølge

  1. Søkere med ungdomsrett, jf. Opplæringslova § 3-1
  2. Søkere med voksenrett, jf. Opplæringslova § 4A-3 som ikke tidligere har fullført videregående opplæring. Alle voksne søkere må først registrere søknad på www.vigo.no under voksenopplæring. Når saksbehandlingen er ferdig vil de få melding om de har voksenrett (voksenrett gjelder fra og med det året en fyller 25 år)
  3. Søkere uten rett som ikke tidligere har fullført videregående opplæring kan bli tatt inn dersom det er plass i faggruppene

Inntakskrav

Søkerne må ha rett på helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og ha en behandler der. Det innebærer at søkerne har et tilbud ved DPS, spesialavdelingene på psykiatrisk (Gausel, PUT osv.) eller barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Ved søknad til Møllehagen skal behandler skrive en uttale som støtter søknaden med utgangspunkt i informasjon om søkerens helse.

Avtalespesialister (psykologspesialister/psykiatere) kan stå som behandlere dersom søkeren har en psykisk lidelse med en alvorlighetsgrad som kvalifiserer for inntak i spesialisthelsetjenesten.

For søkere som har et opplæringstilbud i videregående skole, skal det følge en uttale fra skolen der det blir redegjort for den tilretteleggingen eleven har fått. Har eleven fått en individuell opplæringsplan (IOP), skal denne følge søknaden.