Karakterer

Læreren skal vurdere elevenes faglige prestasjoner og utvikling. Karakterene du får sier noe om det.

Vurdering

Å vurdere elevenes prestasjoner og utvikling er en viktig oppgave for lærerne. Vurdering skal ha som formål å motivere eleven til å nå læringsmålene.

Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring.

Loven gir deg som elev rett til å få svar på disse spørsmålene:

 • Hvor skal jeg?
  Kompetansemål og kriterier eller krav som stilles til en arbeidsoppgave skal være kjent for eleven.
 • Hvor er jeg nå?
  Kjennetegn på grad av måloppnåelse er en hjelp for både lærer og elev i arbeidet med å vurdere hvor langt eleven er kommet i sin kompetanseoppnåelse.
 • Hva skal jeg gjøre for å komme til målet?
  En god vurderingspraksis gir eleven veiledning til å ta det første skrittet mot stadig høyere kompetanseoppnåelse og gir læreren et grunnlag for å tilpasse undervisningen til elevenes ståsted.
 • Hva må jeg selv gjøre for å oppnå mine mål? 
  Min aktivitet i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglige utvikling har betydning. 

Karakterer

Det gis halvårsvurdering med karakter i alle fag i midten av skoleåret. Ved slutten av skoleåret blir det gitt halvårsvurdering med terminkarakter i de fagene du skal fortsette med neste skoleår. I alle avsluttende fag blir det gitt standpunktkarakter på slutten av året. 

Karakterskalaen går fra 1 til 6, der 6 er høyeste oppnådd kompetanse. Faget er bestått når karakteren er 2 eller bedre.

Det gis separat karakter i orden og i atferd

Jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-5 og 3-6

 • God (G): Karakteren gis ved vanlig god orden og vanlig god atferd
 • Nokså god (Ng): Karakteren gis ved klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd
 • Lite god (Lg): Karakteren gis i ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og vanlig atferd

  Ved fastsetting av karakter i orden og atferd vurderer en hvordan eleven følger skolens ordensregler.

  Ved fastsetting av karakter i orden vurderer en om eleven møter forberedt til opplæringen, og til hvordan arbeidsvanene og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det innebærer blant annet om eleven er punktlig, møter til veiledningstimer, følger opp arbeid som skal gjøres og har med nødvendige læremidler og utstyr.

  Ved fastsetting av karakter i atferd vurderer en hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre ansatte i og utenfor opplæringen. Dette innebærer blant annet om eleven viser hensyn og respekt for andre.

 • En skal ta hensyn til elevens forutsetninger, og til vanlig ikke legge vekt på enkelthendelser.
 • Vurderingen i orden og atferd, skal holdes atskilt fra de rent faglige prestasjonene.
 • Ugyldig fravær kan føre til nedsatt karakter i enten orden eller atferd.

Elevens ansvar

Utdrag fra § 3.3 i Forskrift til opplæringslova:

"Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget.
Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter."

Ved fravær fra vurderingssituasjoner har eleven selv ansvar for å kontakte faglærer og undersøke behovet for og eventuelle løsninger rundt ny/utsatt prøve. Dette må skje snarest mulig, gjerne i forkant av fristen, dersom eleven allerede er kjent med at han/hun ikke får deltatt på prøven.

Eleven har ingen automatisk rett til å få levert oppgaver senere enn resten av klassen eller å få en prøve i etterkant. Dette må vurderes av faglærer i det enkelte tilfellet. Begrunnet og dokumentert fravær, tidligere varsel om fare for ikke vurdering m.m. kan være elementer som kan påvirke avgjørelsen.