Utredningsavdelingen

Utredningsavdelingen på SMI-skolen har 5 lærerstillinger og gir undervisning til elever i grunnskolen. Vi ansatte på utredning er godt kvalifiserte lærere, de fleste med videreutdanning i spesialpedagogikk. 

bilde av PAS - Klikk for stort bilde

Denne avdelingen av SMI-skolen ligger i Torgveien 29, Hillevåg. Her ligger også skolens administrasjon. Avdelingen er i 2. etasje og er forbeholdt elever innlagt ved Utredningsposten K1, SUS.

 

Utredningsavdelingen foretar pedagogisk kartlegging, kartleggende undervisning og observasjon av elevene knyttet til skolefungering, og tilbyr undervisning 22 timer i uken. Vi jobber i team med behandlere og miljøterapeuter ved K1, og har samtaler med teamet flere ganger i uken.

Skolen er en viktig arena for barn. Når et barn er innlagt ved utredningsposten er det viktig at teamet får informasjon om skolefungering. Lærer ved Møllehagen skolesenter er bindeleddet mellom skole og K1, og har primærkontakten med elevens hjemmeskole, kontaktlærer og PPT. Elevene bruker lærebøker fra sin hjemmeskole, og følger klassens læringsmål i basisfagene.

Det er viktig at elevene opplever tilhørighet på sin hjemmeskole når de er innlagt på sykehuset. De går derfor på hjemmeskolen sin sammen med klassen og lærerne sine hver mandag. I den grad det er mulig er lærer fra Møllehagen med og observerer hvordan eleven trives og fungerer der.

Når et utredningsopphold er over utarbeides det en rapport der vi skriver om observasjoner og kartlegginger, elevens mestringsområder, samt pedagogiske betraktninger rundt elevens behov videre, men det er PPT som er sakkyndig instans i det videre arbeidet.

Det må foreligge skriftlig samtykke fra foresatte, for å utveksle informasjon mellom Møllehagen skolesenter og utredningsposten, samt andre samarbeidspartnere.