Skolemiljø

SKOLEMILJØ - TRIVSEL - LÆRING 

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Det er elevene selv som vet og som bør si ifra om forhold ved skolemiljøet som bør bedres.

Hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Hvis elevene mener at de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan de selv eller foreldrene deres be skolen rette opp mulige brudd på loven.

Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler elevenes skolemiljø.