Søknad og inntak VGO

Frist for å søke Møllehagen vgo er 1. april.

Alle søknader til Møllehagen Skolesenter sin videregående avdeling går gjennom Inntakskontoret Rogaland Fylkeskommune. Postboks 767, 4004 Stavanger.

Søknadsskjemaet er i PDF-format. Du må ha Adobe Acrobat Reader for å kunne fylle dette ut. Last ned "Søknadsskjema for skoleåret 2020/2021" (PDF, 2 MB).

Vedlagt søknaden må det være en uttale fra behandler som gir nødvendige opplysninger om søkeren, jfr. inntakskrav.

Søknader etter 1.april.

Elever som går på en annen videregående skole kan søkes inn til Møllehagen gjennom hele skoleåret. Søkere vil få skoleplass dersom de oppfyller inntakskriteriene, og det er ledige plasser i faggruppene.

Søkere som ikke har gått på videregående skole skoleåret 2019/20 eller som bare har gått noen måneder må søke innen 1.april. Søkere vil få skoleplass dersom de oppfyller inntakskriteriene, og det er ledige plasser i faggruppene. Skulle det komme til nye aktuelle søkere i denne kategorien etter 1.april, kan de søke Møllehagen fram til og med høstferien (uke 41). Søknader etter den tid vil ikke bli prioritert.

Inntaksrekkefølge

  1. Søkere med ungdomsrett, jf. Opplæringslova § 3-1
  2. Søkere med voksenrett, jf. Opplæringslova § 4A-3 som ikke tidligere har fullført videregående opplæring. Alle voksne søkere må først registrere søknad på www.vigo.no under voksenopplæring. Når saksbehandlingen er ferdig vil de få melding om de har voksenrett (voksenrett gjelder fra og med det året en fyller 25 år)
  3. Søkere uten rett som ikke tidligere har fullført videregående opplæring kan bli tatt inn dersom det er plass i faggruppene

Inntakskrav

Søkerne må ha rett på helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og ha en behandler der. Det innebærer at søkerne har et tilbud ved DPS, spesialavdelingene på psykiatrisk (Gausel, PUT osv.) eller barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Ved søknad til Møllehagen skal behandler skrive en uttale som støtter søknaden med utgangspunkt i informasjon om søkerens helse.

Avtalespesialister (psykologspesialister/psykiatere) kan stå som behandlere dersom søkeren har en psykisk lidelse med en alvorlighetsgrad som kvalifiserer for inntak i spesialisthelsetjenesten.

For søkere som har et opplæringstilbud i videregående skole, skal det følge en uttale fra skolen der det blir redegjort for den tilretteleggingen eleven har fått. Har eleven fått en individuell opplæringsplan (IOP), skal denne følge søknaden.

Ved spørsmål om søknadsprosedyren ta kontakt med:

Til toppen